برترین مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی معرفی شدند

به گزارش دیار سلمان، به گزارش خبرنگاران، در ارزشیابی سال 1398 تعداد 773 مرکز تحقیقات علوم پزشکی کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند. تمامی مراکز تحقیقات مصوب تا سرانجام سال 1397 در این ارزیابی شرکت کرده اند که این تعداد نسبت به سال 97 بیش از سه درصد و نسبت به ارزشیابی 94 بیش از 27 درصد رشد داشته است.

برترین مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی معرفی شدند

این ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور را در دو حیطه بالینی و بیومدیکال را مورد ارزیابی قرار داده است. در ارزشیابی سال 1398، مراکز تحقیقاتی در قالب 6 گروه مستقل با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در میان مراکز تحقیقاتی دارای ردیف بودجه مستقل تعداد 29 مرکز تحقیقاتی بالینی و 23 مرکز تحقیقاتی بیومدیکال ارزیابی شدند.

همچنین در میان مراکز تحقیقاتی فاقد ردیف بودجه مستقل، تعداد 271 مرکز بالینی با بیش از پنج سال فعالیت، تعداد 131 مرکز بالینی با یک تا پنج سال فعالیت، تعداد 231 مرکز بیومدیکال با بیش از پنج سال فعالیت و تعداد 88 مرکز بیومدیکال با یک تا پنج سال فعالیت مورد ارزشیابی قرار گرفتند.

محورهای ارزشیابی سال 1398 مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

محور تولید علم: برونداد پژوهشی مرکز تحقیقات شامل: تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه های Pub Med ،ISI و Scopus به تفکیک نوع مقالات و با لحاظ کردن ضرایب امتیازات، کتب نمایه شده در پایگاه Scopus و ISI، خلاصه مقالات نمایه شده در پایگاه های Pub Med ،ISI و Scopus است.

مقالات: مقالات منتشر شده در 25 درصد نشریات برتر هر رشته بر اساس گزارش Cite Score، تعداد مقالات منتشر شده مرکز تحقیقات با همکاری بین المللی، تعداد استنادات در سال 2019 به مقالات منتشر شده سال های 2015 تا 2019 بر اساس پایگاه استنادی Scopus و شاخص H پنج ساله (2015-2019) مرکز تحقیقات بر اساس پایگاه استنادی Scopus

در گزارش ارزشیابی سال 1398 استخراج اطلاعات مربوط به انتشار مقالات، ارائه خلاصه مقالات و کتاب های نمایه شده در پایگاه های Pub med ،ISI و Scopus در نیمه اول مهرماه سال جاری به جهت ایجاد پوشش حداکثری پایگاه های مربوطه و رعایت عدالت جهت تمامی مراکز تحقیقات علوم پزشکی اجرا شده است.

این ارزیابی توسط سامانه ارزشیابی پژوهشی و نرم افزارهای مربوطه با نظارت کارشناسان ستادی واحد نظارت و ارزشیابی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اجرا شده است.

علاوه بر استخراج تعداد مقالات منتشر شده مرکز تحقیقاتی، انواع مقالات نیز تفکیک شده و با ضریب معین محاسبه شده اند. مقالات چاپ شده در نشریات نامعتبر و جعلی (Black list) مربوط به سال 2019 و مقالات رد شده (Retracted) از لیست مقالات مراکز تحقیقات حذف شده اند.

مقالات منتشر شده در مجلات Q1 بر اساس لیست منتشر شده از پایگاه Cite Score مربوط به سال 2018 استخراج و شمارش شده اند.

رشد 12 درصدی میانگین انتشار مقالات به ازای هر مرکز بر اساس پایگاه های ISI و Pub med ،Scopus

نتایج ارزیابی نشان داد میانگین انتشار مقالات به ازای هر مرکز، بر اساس سه پایگاه ISI و Pub med ،Scopus در سال 2019 عدد 38 مقاله بوده که نسبت به سال گذشته نزدیک به 12 درصد رشد داشته است.

سهم مقالات منتشر شده مراکز تحقیقات به دانشگاه های علوم پزشکی کشور 74.5 درصد بوده که نسبت به سال گذشته معادل 8.1 درصد کاهش داشته است. مراکز تحقیقات بیومدیکال با بیش از 5 سال فعالیت بیشترین مشارکت (38 درصد) را در انتشار این مقالات داشته اند.

در سال 1398 تعداد کل مراکز بالینی شرکت کننده در ارزیابی 431 مرکز تحقیقات است و جمع جبری تعداد کل مقالات منتشر شده و تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی ISI سال 2019 در در این مراکز به ترتیب 13 هزار و 765 مقاله و 10 هزار و 360 مقاله بوده است.

به این ترتیب تعداد متوسط مقالات منتشر شده و تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی ISI به ازای هر مرکز در این گروه به ترتیب 32 و 24 مورد بوده که نسبت به سال گذشته 14 و 20 درصد رشد داشته است.

در این سال تعداد کل مراکز بیومدیکال شرکت کننده در ارزیابی 342 مرکز تحقیقات است و جمع جبری تعداد کل مقالات منتشر شده و تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی ISI سال 2019 در در این مراکز به ترتیب 15 هزار و 910 مقاله و 12 هزار و 749 مقاله بوده است.

به این ترتیب تعداد متوسط مقالات منتشر شده و تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی ISI به ازای هر مرکز در این گروه به ترتیب 47 و 37 مورد بوده که نسبت به سال گذشته 17.5 و 15.6 درصد رشد داشته است.

سهم مراکز دارای ردیف مستقل بودجه (بالینی و بیومدیکال با 52 مرکز) در انتشار مقالات 15 درصد برآورد شده که این مقدار نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی نداشته است.

در گروه بالینی با بیش از پنج سال فعالیت و فاقد ردیف مستقل بودجه، متوسط تعداد مقاله به ازای هر مرکز در سال ارزشیابی 33 مقاله است، این عدد در گروه بیومدیکال با بیش از پنج سال

فعالیت 49 مقاله است.

در گروه بالینی با یک تا پنج سال فعالیت و فاقد ردیف مستقل بودجه، متوسط تعداد مقاله به ازای هر مرکز در سال ارزشیابی 20 مقاله است و در گروه بیومدیکال با بیش از پنج سال

فعالیت نیز متوسط تعداد مقاله به ازای هر مرکز 25 مقاله است.

آنالیز نتایج بیانگر آن است که به طور متوسط 81.4 درصد مقالات منتشر شده در مراکز تحقیقات از نوع اصیل بوده که این مقادیر در خصوص مقالات نوع مروری (15.0 درصد)، مقالات Editorial (0.06 درصد)، مقالات Letter (1.7 درصد) و مقالات Case report (1.1 درصد) است.

درصد مقالات منتشر شده مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور به تفکیک نمایه نامه های ISI و Pub med ،Scopus

تعداد کل مقالات ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی نمایه شده در پایگاه های ISI و Pub med ،Scopus تعداد 446 مورد بوده که نسبت به سال گذشته حدود 16 درصد کاهش داشته است.

مشارکت مراکز تحقیقات در انتشار کتب یا فصلی از کتب که در پایگاه های استنادی مورد ارزیابی نمایه شده باشند با 231 مورد نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر رشد داشته است و مراکز تحقیقاتی با زمینه بیومدیکال مشارکت بیشتری در این زمینه داشته اند.

رشد 27 درصدی مقالات در 25 درصد نشریات برتر با کیفیت

جمع جبری تعداد مقالات منتشر شده در 25 درصد نشریات برتر یا مجلات Q1 بر اساس گزارش Cite Score در سال 2019 در مراکز تحقیقات علوم پزشکی ایران 8 هزار و 671 مقاله بوده که بیش از 27 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. در سال 2019 مراکز تحقیقاتی در 86 درصد از مقالات منتشر شده در نشریات برتر دانشگاه های علوم پزشکی مشارکت داشته اند.

نسبت مقالات منتشر شده در 25 درصد نشریات برتر یا مجلات Q1 به کل مقالات منتشر شده در سال 2019 در کل مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی 29.2 درصد است که حداکثر این نسبت در گروه بیومدیکال دارای ردیف بودجه (39.6) و کمترین در گروه بالینی با فعالیت یک تا پنج سال (22.2) بوده است.

جمع جبری تعداد مقالات منتشر شده حاصل از همکاری بین المللی نیز در سال 2019 توسط مراکز تحقیقات علوم پزشکی 7 هزار و 166 مقاله بوده است. نسبت مقالات منتشر شده با همکاری بین المللی به کل مقالات منتشر شده سال 2019 مراکز تحقیقاتی 24 درصد بوده است.

بالاترین نسبت مربوط به گروه بیومدیکال دارای ردیف بودجه مستقل (27.6) و کمترین نسبت مربوط به گروه بالینی یک تا پنج فعالیت (20.4) است.

تعداد کل استنادات در سال 2019 به مقالات منتشر شده سالهای 2015 تا 2019 در گروه بیومدیکال با بیش از پنج سال فعالیت دارای بیشترین استناد و گروه بیومدیکال یک تا پنج سال فعالیت دارای کمترین تعداد استناد بوده است.

در ارزشیابی سال 1398 تعداد استنادات به مقالات دارای بیش از صد نویسنده بر طبق توضیحات مندرج در راهنمای ارزشیابی محاسبه و امتیازدهی شده است.

در سال های 2015 تا 2019 تعداد 139 مقاله پر نویسنده (بیش از صد نویسنده) در زمینه علوم پزشکی توسط محققان ایرانی در پایگاه استنادی Scopus نمایه شده اند که 98 مرکز تحقیقاتی در انتشار این مقالات مشارکت داشته ان و این مشارکت نسبت به سال گذشته خود بیش از 30 درصد رشد داشته است.

بالاترین مقدار شاخص H پنجساله در مراکز تحقیقات گروه بیومدیکال با بیش از پنج سال فعالیت 65 است، این در حالی است که 7 مرکز تحقیقات دارای شاخص H صفر بوده اند.

در ارزشیابی سال 1398 تعداد 5 مرکز تحقیقاتی (3 مرکز تحقیقات بیومدیکال و 2 مرکز تحقیقات بالینی) دارای امتیاز صفر بوده اند.

10 مرکز تحقیقاتی برتر دارای ردیف بودجه مستقل گروه بالینی: تعداد کل مراکز مورد ارزیابی 29 مرکز

ردیف مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل
1 غدد و متابولیسم تهران 1150.00
2 آسیب های شیمیایی بقیه الله (عج) 552.46
3 بیماری های گوارشی تهران 546.38
4 غدد درون ریز شهیدبهشتی 525.32
5 هماتولوژی و انکولوژی تهران 458.50
6 قلب و عروق اصفهان 435.23
7 گوارش و کبد شهیدبهشتی 426.11
8 سرطان شهیدبهشتی 344.03
9 بیماری های گوارش و کبد تبریز 337.49
10 پیوند اعضا بافت های بیولوژیک شیراز 307.60

10 مرکز تحقیقاتی برتر دارای ردیف بودجه مستقل گروه بیومدیکال: تعداد کل مراکز مورد ارزیابی 23 مرکز

ردیف مرکز تحقیقاتی سازمان وابسته امتیاز کل
1 علوم کاربردی دارویی تبریز 1150.00
2 دارویی مشهد 495.74
3 علوم سلولی رویان جهاددانشگاهی 490.90
4 سلولی و مولکولی ایران 400.79
5 علوم اعصاب کرمان 263.20
6 علوم دارویی تهران 260.08
7 ایمونولوژی مشهد 246.07
8 علوم مدیریت و اقتصاد سلامت ایران 235.10
9 نانوفناوری تهران 218.22
10 مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو 186.75

10 مرکز تحقیقاتی برتر فاقد ردیف بودجه مستقل با بیش از پنج سال فعالیت گروه بالینی: تعداد کل مراکز مورد ارزیابی 271 مرکز

ردیف مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل
1 سندرم متابولیک مشهد 926.86
2 بیماری های غیرواگیر تهران 865.40
3 نقص ایمنی بچه ها تهران 683.51
4 رشد و نمو بچه ها اصفهان 594.87
5 مرکز ملی مطالعات اعتیاد تهران 557.40
6 علوم اعصاب تبریز 512.02
7 چاقی و عادات غذایی تهران 486.21
8 مدیریت پیشگیری از مصدومیت های حوادث ترافیکی جاده ای تبریز 485.97
9 بیماری های مزمن و صعب العلاج تهران 483.26
10 دیابت تهران 482.74

10 مرکز تحقیقاتی برتر فاقد ردیف بودجه مستقل با بیش از پنج سال فعالیت گروه بیومدیکال: تعداد کل مراکز مورد ارزیابی 231 مرکز

ردیف مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل
1 بیوتکنولوژی مشهد 1049.14
2 ایمونولوژی تبریز 951.38
3 التهاب نوروژنیک مشهد 722.98
4 بیولوژی پزشکی کرمانشاه 562.42
5 بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک کاشان 550.70
6 سلول های بنیادی تبریز 515.88
7 عوامل محیطی تأثیرگذار بر سلامت کرمانشاه 511.78
8 نانوفناوری مشهد 506.56
9 بیوسنسور تهران 498.94
10 زیست فناوری کاربردی بقیه الله (عج) 458.11

10 مرکز تحقیقاتی برتر فاقد ردیف بودجه مستقل یک تا پنج سال فعالیت گروه بالینی: تعداد کل مراکز مورد ارزیابی 131 مرکز

ردیف مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل
1 بیماری های غیرواگیر البرز 1150.00
2 تغذیه در بیماری های غدد شهیدبهشتی 581.78
3 بیماری های غیرواگیر فسا 444.24
4 مسمومیت ها و سو مصرف مواد بیرجند 438.21
5 اختلالات خواب کرمانشاه 419.36
6 روانپزشکی و علوم رفتاری مشهد 365.00
7 گوارش و کبد اصفهان 326.72
8 سرطان سلول های خونساز تهران 330.46
9 آلودگی هوا و بیماری های تنفسی جندی شاپور اهواز 297.97
10 بیماری های منتقله از آب و غذا شهیدبهشتی 275.63

10 مرکز تحقیقاتی برتر فاقد ردیف بودجه مستقل یک تا پنج سال فعالیت گروه بیومدیکال: تعداد کل مراکز مورد ارزیابی 88 مرکز

ردیف مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل
1 آنالیز دارویی تبریز 1150.00
2 طب پیشگیری و سلامت جمعیت ایران 665.63
3 علوم اجتماعی مؤثر بر سلامت مشهد 551.65
4 کنترل عوامل زیان آور محیط و کار شهیدبهشتی 531.58
5 مراقبت HIV و عفونت های آمیزشی کرمان 519.28
6 تکنولوژی بهداشت محیط ایران 494.12
7 سلولی مولکولی غدد درون ریز شهیدبهشتی 491.89
8 پزشکی مبتنی بر شواهد تبریز 452.04
9 ژنتیک پزشکی مشهد 426.13
10 سلولی و مولکولی بیرجند 417.80
منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 18 اسفند 1399 بروزرسانی: 18 اسفند 1399 گردآورنده: salmandiar.ir شناسه مطلب: 1582

به "برترین مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی معرفی شدند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "برترین مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی معرفی شدند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید